Заявление за допълване на решение от съда.

До Районен съд
гр. Габрово
З А Я В Л Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, ЕГН 4408084545, живущ в гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък 6, ЛК № 141440595, издадена от МВР – Пловдив за допълване на съдебно решение за гражд. АХ дело № 1172/2007 г. на Габровски РС. Моля почитаемият съд да се произнесе по точка 2 от жалбата, изпратена чрез РПУ гр. Габрово до Габровски районен съд, а именно да бъде отменена Заповед № 3984/2007 за прилагане принудителната административна мярка спиране от движение на микробус РВ 6667 К. Тази заповед следва да се обжалва пред наказващия орган и аз считам, че съм извършил това, като чрез него съм изпратил жалбата си до почитаемия съд. Приложената заповед е издадена с позоваване на чл. 171 т. 2, б. „в” който санкционира липсата на задължителна застраховка Гражданска отговорност. Наказващият орган, чрез който съм изпратил жалбата си към почитаемия съд, е могъл да отмени заповедта за ПАМ, съобразявайки се с приложената застрахователна полица, от която личи, че не съм извършил незаконосъобразно действие за което е наложено спирането на МПС от движение. Наказващият орган не се е съобразил с фактическите обстоятелства и не е пожелал да отмени издадената от него заповед за ПАМ, поради което моля почитаемия съд да допълни постановеното съдебното решение с което се отменява НП 3984/18.10.07, за което благодаря , с решение по т. 2 от жалбата ми.
Ако почитаемият съд счита, че вземането на решение по настоящото ми заявление е извън неговите правомощия, моля да бъде образувано отделно дело по точка 2 от жалбата ми и да бъде насочено към съответния компетентен орган или към съответния второинстанционен съд.
Тъй като съм от Пловдив и идването ми до гр. Габрово изисква много време и средства, моля почитаемият съд да прояви разбиране и да ми бъде изпратен заверен препис от съдебното решение на посочения в началото на настоящото заявление адрес.
С уважение: Димитър Николов Митев, тел. 0888/704984
До господин началника на
РПУ – гр. Габрово
З А Я В Л Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, живущ гр. Пловдив, ул. Милин камък 6, ЕГН 4408084545 във връзка със Заповед за принудителна административна мярка № 3984/2007 издадена от началника на РПУ – гр. Габрово на 18.10.2008 г.
Господин началник,
на 21.09.2007 г. Ви изпратих възражение по повод на акт № 093755 от 20.9.2007 г. Вместо да отмените съставения акт издадохте наказателно постановление № 3984/07 с което ми налагате глоба от 20 лева и заповед за прилагане на ПАМ № 3984/07 с която спирате от движение притежавания от мен микробус Рено Трафик с рег. № РВ 6667 К.
В отговор на моя жалба Габровския районен съд отмени цитираното по-горе наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно. Решението на съда не бе обжалвано и влезе в сила на 07.03. 2008 г. Съдът обаче отказа да отмени цитираната по-горе заповед за ПАМ, защото същата трябва да се обжалва пред накаазващия орган. В заявлението до Габровски районен съд, изпратено чрез ръководеното от Вас РПУ, съм приложил нотариално заверен препис от застрахователната полица за застраховка ГО. Вие не пожелахте да отмените цитираната заповед за ПАМ, защото очевидно не Ви направи впечатление абсурдността на издадената заповед за спиране от движение на притежаваното от мен превозно средство с позоваване на чл. 171 т.2 буква „в”, за липса на застраховка ГО, въпреки че имам сключена такава застраховка, а освен това в преписката съм приложил и нотариално заверен документ за годишен технически преглед. С настоящото заявление настоявам възможно най-бързо да отмените цитираната по-горе заповед за принудителни административни мерки, тъй като е незаконосъобразна и неиното изпълнение вече ми причини достатъчно материални щети и психически тормоз. В заключение е коректно да Ви уведомя, че цялата преписка по случая ще бъде публикувана в интернет страницата /www.mitev.eu/“ www.mitev.eu където са публикувани още много други документи и статии за уникалната българска смяна на номерата на автомобилите.
Пловдив, 09.03. 2008 Г. Димитър Н. Митев…………………………..

Leave a Reply