Заявление до н-к РПУ гр. Габрово

До г-н М. Стефанов
НАЧАЛНИК РПУ ГАБРОВО
З А Я В Л Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, живущ в гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък 6,
Уважаеми господин Началник,
Благодаря за експедитивния Ви отговор на мое заявление ВХ. № 1519/12.03.2008 г. Аз твърдях, че Заповед за ПАМ № 3984/18.10.2007 г. е на основание чл. 171 т.2 буква „в”, защото тя бе разчетена така от служителя в КАТ Пловдив. /МВР има пари за уникална безсмислена от гледна точка на обществения интерес и носеща само загуби смяна на регистрационните табели, но няма пари за техника, която да не налага търсенето на експерти за разчитане на написаното в документите./ Доколкото се съмнявах в правилността на прочита на КАТ Пловдив, аз за всеки случай Ви изпратих и нотариално заверено копие от талона за преминат технически преглед заедно с другите документи, които РПУ Габрово препрати към Районен съд Габрово, който документ очевидно не желаете да признаете с налагането на санкция по чл. 171 т.2 буква „а”.
Член 171, т. 2, буква „а”гласи: „ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТТА, КОГАТО МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО Е ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КОГАТО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ ИЛИ ШУМЪТ СА НАД УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ИЛИ КОНСТРУКЦИЯТА МУ Е ИЗМЕНЕНА БЕЗ СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.” Цитирах Ви текста на закона, по който налагате спиране на моето МПС от движение с курсив, за да може по-спокойно, без да си напрягате зрението, да потърсите къде в него се третира проблема за регистрационните табели. Аз не видях такава връзка. С Вашата заповед за ПАМ Вие неправомерно натоварвате текста на цитирания член от закона за движение по пътищата със съдържание, което законодателят не е предвидил. Надявам се че Ви е ясно, че Наредба № 1-45 на МВР е подзаконов акт и не може да се позовавате на нея за да наложите санкцията, предвидена в закона при липса на закононарушение, както е в случая.
Държа да Ви припомня още веднаж, че цитираната от Вас наредба на МВР, съгласно която регистрационните табели трябва да отговарят на БДС не може да отмени като подзаконов акт текста на Закона за националната стандартизация от Глава І, чл. 5 /1/: БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ СЕ ПРИЛАГАТ ДОБРОВОЛНО и чл. 5 /2/: В НОРМАТИВЕН АКТ, КОЙТО СЪДЪРЖА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕПРАЩАНИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ ЧАСТИ ОТ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ САМО КОГАТО С НОРМАТИВНИЯ АКТ СЕ ВЪВЕЖДА ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО. /ДВ бр. 88 от 4.11.2005 г. С Наредба І-45 на МВР не се въвежда, а се погазва европеското право. Предполагам, че Ви е известно, че въведените с Наредба І-45 на МВР регистрационни табели отговарят на българския стандарт, но той не отговаря на Регламент 2411 от 03.11.1998 г. на Европейския съюз, който урежда нормативно дизайна на регистрационните табели. Ако аз сега сменя табелите на своето МПС ще получа такива, които не отговарят на цитирания регламент, тъй като Република България вече втора година след приемането и в ЕС е единствена страна в рамките на съюза, която не изпълнява изискването за хармонизация на регистрационните табели на МПС, залегнало в цитирания Регламент на ЕС. Това е още една причина, поради която настоявам да отмените спирането на притежаваното от мен МПС от движение. Известно ми е, че когато дадена правна норма в Република България противоречи на международна правна норма и в частност на правно норма от ЕС, по които България е страна, се прилага съответната международна/европейска норма. Искам да вярвам, че това е известно и на Вас.
Припомням Ви, че по същия казус Районен съд Габрово отмени наложената ми от Вас с наказателно постановление 3984/18.10.2007 г. глоба и че решението на съда, след като не бе обжалвано, вече е в сила. В разговор по телефона с юрисконсулта на ОДП Габрово ми бе казано, че след като е отменена глобата, автоматично отпада и Заповедта за ПАМ,тъй като те са свързани, но не разполагам с това становище в писмен вид.
В заключение искам да посоча, че като гражданин на Република България и едновременно с това гражданин на Европейския съюз се чувствувам с нарушени граждански права и подложен на дискриминация от Вас /чрез подписаната от Вас заповед за ПАМ 3984/18.10.2007 г./ в сравнение с гражданите на ЕС от другите членски страни, доколкото: 1/ там няма задължителна подмяна и репресивни санкции за управление на МПС със заварени регистрационни табели ; 2/там гражданите не са принудине да заплащат повторно за регистрация на едно и също превозно средство; 3/ ако преглътна дискриминацията по 1/ и 2/ и се подчиня на Вашата заповед, не мога да получа регистрационни табели, съответни на изискванията на Регламент 2411 и получавани от собствениците на автомобили в другите страни от ЕС. Държа да Ви уведомя, че ако не бъде отменена заповедта за спиране на притежавания от мен автомобил от движение, ще бъда принуден да потърся защита от дискриминацията пред съответните компетентни органи в Република България и ЕС. Убеден съм, че рано или късно справедливостта ще възтържествува и ще победи държавния произвол, упражняван в случая чрез използване на българската полиция като инструмент за налагане на този произвол.
По-пълна информация за възгледите ми по повод на уникалната българска пререгистрация на автомобилите, при която МВР и Пътна полиция бяха използвани и продължават да бъдат използвани като инструмент за налагане на ПРАВОТО НА СИЛАТА, и съответно за погазване на СИЛАТА НА ПРАВОТО, може да получите ако посетите моята интернет страница /www.mitev.eu/“ където в скоро време ще бъде публикувана и моята кореспонденция с Вас по повод на подписаните от Вас наказателно постановление 3984 и Заповед за принудителни административни мерки № 3984. На 20. 03.2008 г. , преди да получа Вашия отговор изх. № 2163 от 18.03.2008 г., подадох в Окръжна дирекция на полицията Жалба с вх. № 10813/20.03.2008 г. до директора на същата по повод на спирането на моето МПС от движение, в която посочвам старото известно ми положение, че принудителните административни мерки срещу мен са предприети за липса за застраховка ГО /чл. 171, т.2 буква „в”/. В случай, че не отмените издадената от Вас Заповед за принудителна административна мярка 3984/18.10.2007 г., моля настоящото заявление да бъде считано за жалба до ОДП гр. Габрово и да бъде пренасочено към този висшестоящ за РПУ гр. Габрово орган за по-нататъшно разглеждане и решаване.
21.03.2008 г. гр. Пловдив , Димитър Николов Митев

Leave a Reply