Жалба до Районен съд – Габрово

Чрез РПУ гр. Габрово
                                                                                    До Районен съд
гр. Габрово
Ж А Л Б А
от Димитър Николов Митев, ЕГН 4408084545, лична карта № 141440595, изд. на 09.06.2000 г. от МВР Пловдив, адрес: гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък 6
срещу:
Наказателно постановление №: 3984/07, Габрово, 18.10.2007. г. издадено от МИРОСЛАВ ИЛИЕВ СТЕФАНОВ на длъжност началник на РПУ към ОДП гр. Габрово, с което ми е наложена глоба в размер на 20 лв.. Според цитираното наказателно постановление съм извършил: ”1/ Друго нарушение на този закон и издадените въз основа на него нормативни актове, с което е нарушил: 1/Чл. 185 от ЗДвП. Глобата е наложена “На основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 185 предл. 1 от ЗДвП.”
2. Срещу заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 3984/2007 г.съгласно която в съответствие с чл. 171 т.2 , б. „в” от ЗДвП ми е наложена ЗАПОВЕД ЗА СПИРАНЕ НА МПС ОТ ДВИЖЕНИЕ. Цитираният член и буква се отнася за лица, които нямат задължителна застраховка “Гражданска отговорност”
Вярвам, че почитаемият съд ще удовлетвори жалбата ми и ще отмени цитираните постановление и заповед, защото:
1/ не съм извършил никакво нарушение на закона за движение по пътищата /не случайно в наказателното постановление не е посочено какво нарушение съм извършил/ и
2/ имам сключена валдна застраховка “Гражданска отговорност”.
Прилагам:
1. Нотариално заверено копие от Комбинирана застрахователна полица № 06 5 07 0112337 на ДЗИ – Общо застраховане – Пловдив.
2. Нотариално заверено копие от контролен талон към знак за технически преглед № 10 4239631 на Министерство на Транспорта и съобщенията за спряното от движение МПС № РВ 6667 К.
Пловдив, 22.11.2007 г. С уважение: ……………………../Димитър Н. Митев/

Leave a Reply